VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Čl. I.
Základní informace

 1. TESLA SMILE s.r.o., IČO 090 78 126, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  C, vložka 329557 (dále jen „TESLA SMILE“ nebo rovněž jako „poskytovatel služby“) je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména poskytování zážitkových služeb.
 2. Kontaktní údaje na TESLA SMILE:
  – EMAIL: info@nejrychlejsitesla.cz (dále jen „Email“);
  – TEL.: + 420 605 949 799 (dále jen „Telefon“);
  – WEB: www.nejrychlejsitesla.cz (dále jen „Web“).
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky TESLA SMILE (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi TESLA SMILE a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije.
 4. Tyto VOP jsou vydané společností TESLA SMILE ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tzn. že jsou nedílnou součástí každé smlouvy s TESLA SMILE, což smluvní strany tímto berou výslovně na vědomí. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 5. Veškeré smluvní vztahy s TESLA SMILE se řídí smlouvou, jejíž součástí jsou tyto VOP, a dále obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy, které neupravují výslovně tyto VOP nebo smlouva s TESLA SMILE, mimo občanským zákoníkem také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). 

Čl. II.
Vymezení pojmů 

 1. Spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 2. Spotřebitelská smlouva – smlouva, kde na jedné straně vystupuje podnikatel a na druhé straně spotřebitel.
 3. Poskytovatel služeb, tj. TESLA SMILE – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiného podnikatele poskytuje služby. TESLA SMILE zajišťuje nebo zprostředkovává služby (i) popsané v nabídce TESLA SMILE v sekci Možnosti a ceny a Další služby, které jsou uvedeny na Webu, nebo (ii) zvlášť popsané a sjednané ve smlouvě s TESLA SMILE reflektující individuální požadavky objednatele (dále jen „služby“), a to pro objednatele služby, popř. příjemce služby, na základě uzavřené smlouvy s TESLA SMILE.
 4. Objednatel služby – (i) objednatelem služby může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami, nebo (ii) objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami (dále jen „objednatel“).
 5. Příjemce služby  – je jím buď přímo objednatel služby nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva s TESLA SMILE uzavřena, a tato osoba s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy s TESLA SMILE postoupil (dále jen „příjemce“).
 6. Službou – jsou veškeré služby poskytované poskytovatelem služby objednateli nebo příjemci za podmínek stanovených v těchto VOP.
 7. Předmět smluvního vztahu – je závazek poskytovatele služeb zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení ze strany poskytovatele služeb) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít.
 8. Poukaz/Certifikát – je poukázka prokazující oprávnění objednatele nebo příjemce služby využít zakoupenou službu v souladu se smlouvou a za podmínek stanovených v těchto VOP. Poukaz/Certifikát poskytovatel služby zasílá objednateli  (i) primárně elektronicky na email sdělený objednatelem při jeho objednávce, nebo (ii) v případně nutnosti písemně, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne zaplacení služby. Poukaz/Certifikát je objednatel nebo příjemce služby povinen následně předložit v listinné formě pověřené osobě na místě konání služby. Bez předložení platného Poukazu/Certifikátu není poskytovatel služby povinen službu poskytnout. Poukaz/Certifikát na službu má omezenou dobu platnosti, tj. 1 rok ode dne jeho vystavení, není-li ve smlouvě sjednáno jinak. Objednatel tímto bere na vědomí, že Poukaz/Certifikát obsahuje unikátní citlivé údaje nezbytné pro využití příslušné služby. Objednatel či příjemce služby je povinen tyto unikátní citlivé údaje chránit tak, aby nemohly být zneužity třetí osobou. Za zneužití údajů na Poukazu/Certifikátu nese následky objednatel či příjemce, tzn. především ztrátu možnosti službu sám využít.

Čl. III.

Objednávka, uzavření smlouvy, čerpání služeb

 1. Objednávka – je to návrh objednatele na uzavření smlouvy o poskytnutí služby specifikované v objednávce, který je činěn objednatelem některou z následujících forem: (i) elektronickou, tj. prostřednictvím k tomu určeného formuláře v sekci Objednat na Webu, (ii) emailovou prostřednictvím Emailu, nebo (iii) telefonickou prostřednictvím Telefonu. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem služby považovány za pravdivé a správné. Poskytovatel služby neprodleně po obdržení objednávky objednateli potvrdí přijetí objednávky, a to na email sdělený objednatelem při jeho objednávce. Samotným návrhem na uzavření smlouvy bez ohledu na formu objednávky objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí.
 2. Uzavření smlouvy – samotná smlouva s poskytovatelem služeb, tj. TESLA SMILE, je uzavřena okamžikem akceptace objednávky objednatele ze strany poskytovatele služeb, tj. okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele služeb s objednávkou objednatele (dále jen „potvrzení objednávky“). Potvrzení objednávky poskytovatel služby zasílá objednateli (i) primárně elektronicky na email sdělený objednatelem při jeho objednávce, nebo (ii) v případě nutnosti písemně. Teprve od doručení potvrzení objednávky objednateli ze strany poskytovatele služeb vznikají mezi poskytovatelem služeb a objednatelem vzájemná práva a povinnosti. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou, jejíž nedílnou součástí jsou i tyto VOP, projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas se smlouvou a těmito VOP, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely – do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, má se za to, že příjemce projevil souhlas se smlouvou a těmito VOP, resp. že se seznámil s těmito VOP, uplatněním Poukazu/Certifikátu, tj. žádostí o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby. Za případné chyby při přenosu dat nenese poskytovatel služeb odpovědnost.
 3. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby – příjemce, je objednatel povinen informovat příjemce o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy a těchto VOP.
 4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto VOP, které jsou nedílnou součástí smlouvy, jsou mimo jiné dostupné na Webu poskytovatele služby a rovněž i v listinné formě na místě konání služby u pověřené osoby k opětovnému seznámení se ze strany objednatele.
 5. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si objednatel hradí sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 6. Veškeré platby související s poskytnutím služby, zejména ceny za služby, jsou prováděny výhradně bezhotovostním způsobem, tj. převodem na účet poskytovatele služeb č. ú. 2262052002/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. Závazek objednatele uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele služeb. Poskytovatel služeb nepožaduje žádné poplatky v souvislosti s realizací platby (např. bankovní poplatky).
 7. Ceny jsou objednateli prostřednictvím Webu či individuálně prezentovány jako konečné včetně všech daní (např. DPH) a poplatků (např. pohonné hmoty). Sjednaná cena za služby je tak ve smlouvě konečná. Objednatel není povinen poskytovateli služeb nad rámec ceny uvedené ve smlouvě hradit jakékoliv další náklady spojené s poskytnutím služby (např. náklady za vyhotovení Poukazu/Certifikát).
 8. Poskytovatel služeb je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny služeb předem, tzn. ještě před jejich poskytnutím objednateli či příjemci. Objednatel je tak povinen zaplatit cenu služby v termínu splatnosti, který je uveden ve výzvě k platbě, zpravidla v daňovém dokladu – faktuře.
 9. Poskytovatel nepožaduje od objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčen předchozí odstavce tohoto článku VOP ohledně povinnosti objednatele uhradit cenu za služby předem.
 10. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté poskytovatelem služeb objednateli nelze vzájemně kombinovat.
 11. Termín a místo poskytnutí služby objednatel či příjemce sjedná s poskytovatelem služeb buď bezprostředně při uzavření smlouvy, nebo později v souvislosti s uplatněním Poukazu/Certifikátu v rámci rezervace termínu, nejpozději však do doby platnosti Poukazu/Certifikátu. Není-li termín a místo poskytnutí služby sjednán bezprostředně při uzavření smlouvy, bere příjemce na vědomí, že žádost o rezervaci termínu musí být učiněna ve lhůtě nejméně 1 týden před požadovaným termínem využití služby. Lhůta pro podání žádosti o rezervaci je minimální a je ji třeba vždy posuzovat s ohledem na charakter konkrétní služby, sezónnost, počasí a aktuální vytíženost. Není-li termín a místo poskytnutí služby sjednán bezprostředně při uzavření smlouvy, příjemce požádá o rezervaci termínu a místa žádostí zaslanou na Email nebo uskutečněnou telefonicky na Telefon. Poskytovatel služeb se zavazuje nabídnout termín a místo využití služby příjemci do 1 týdne ode dne obdržení žádosti. Po potvrzení nabízeného termínu a místa ze strany příjemce zašle poskytovatel služby příjemci závaznou rezervaci e-mailem, čímž se rezervace termínu a místa stává závaznou, tzn. příjemce je povinen dostavit se ve sjednaném termínu a čase na místo poskytnutí služby.
 12. Příjemce má právo bezplatně zrušit či změnit termín rezervace čerpání služby nejméně 3 pracovní dny před rezervovaným dnem poskytnutí služby. Požádá-li příjemce o zrušení či změnu termínu rezervace po uplynutí této lhůty a poskytovatel služby tento návrh na změnu smlouvy nebude akceptovat, platí nadále závazný sjednaný termín rezervace. Nedostaví-li se příjemce ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby, je služba považována za řádně poskytnutou a poskytovateli za ni náleží cena v plné výši. To neplatí, jestliže se příjemce nedostaví k poskytnutí služby ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby v důsledku vyšší moci (např. z důvodu úrazu, dopravní nehody aj.) a tuto skutečnost příjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu písemně doloží (např. lékařská zpráva, protokol o dopravní nehodě, aj.).
 13. Poskytovatel má právo bezplatně zrušit termín sjednané rezervace nejméně 3 pracovní dny před rezervovaným dnem poskytnutí služby. Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po zrušení termínu rezervace sjednat s příjemcem náhradní termín čerpání služby. Zruší-li poskytovatel termín rezervace ve lhůtě kratší než 3 pracovní dny před rezervovaným dnem poskytnutí služby, nebo není-li poskytovatel schopen objednávku uskutečnit ve sjednaném rozsahu, zavazuje se poskytovatel bez zbytečného odkladu po zrušení termínu rezervace sjednat náhradní termín podle požadavků příjemce a odmítne-li příjemce náhradní termín čerpání služby a nedohodne-li se příjemce s poskytovatelem jinak, je poskytovatel povinen objednateli vrátit uhrazenou cenu služby, a to nejpozději do 14 dnů ode dne marného sjednání náhradního termínu s příjemcem na účet, ze kterého byla platba za danou službu provedena, není-li určen objednatelem jiný účet. Předchozí věta neplatí, jestliže poskytovatel neposkytne službu ve sjednaném termínu v důsledku vyšší moci. Vyšší moc představuje nepředvídatelnou a neodvratitelnou událost (zejm. nepříznivé povětrnostní podmínky, živelná událost apod.), v jejímž důsledku není možné službu poskytnout, a kterou poskytovatel nemohl nijak ovlivnit ani ji zabránit.
 14. Objednatel tímto bere výslovně na vědomí, že po uplynutí doby platnosti Poukazu/Certifikátu ztrácí objednatel/příjemce nárok na poskytnutí služby a závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti Poukazu/Certifikátu zaniká.  Nevyužije-li příjemce v době platnosti Poukazu/Certifikátu sjednanou službu, je služba považována za řádně příjemci poskytnutou a poskytovateli služby za ni náleží cena v plné výši.
 15. Příjemci služby budou v den čerpání služby předloženy k podpisu dokumenty související s čerpáním služby, zejména informovaný souhlas o spoluúčasti při způsobené škodě ve výši 5%, minimálně 5000 Kč, jehož součástí je i prohlášení o tom, že příjemce provozuje veškeré aktivity související s poskytnutím služby na vlastní zodpovědnost, a dále souhlas příjemce s použitím jeho podobizny a obrazového a zvukového záznamu vzniklých v souvislosti s poskytnutím služby pro účely propagace poskytovatele služby. Dokumenty je možné objednateli či příjemci služby zaslat předem k nahlédnutí, ovšem pouze na jejich výslovnou předchozí žádost. Příjemce bere tímto výslovně na vědomí, že do podpisu uvedených dokumentů souvisejících s čerpáním služby není poskytovatel služby povinen službu poskytnout a nenese v souvislosti s neposkytnutím služby žádnou odpovědnost za případné škody, zejména za škodu vzniklou objednateli/příjemci nevyčerpáním služby do skončení doby platnosti Poukazu/Certifikátu. Objednatel/příjemce bere tímto dále výslovně na vědomí, že poskytovatel služeb neodpovídá za škody způsobené příjemcem při čerpání služby, ani za újmy vzniklé na zdraví příjemce či třetích osob při čerpání služby. Za tyto případné škody/újmy nese odpovědnost příjemce. Provozovatel služeb tímto příjemci s ohledem na jeho případnou odpovědnost za způsobenou škodu/újmu doporučuje, aby se příjemce nechal speciálně pojistit na provozování adrenalinových sportů v den uskutečnění služby.
 16. Poskytovatel služby si tímto vyhrazuje, že příjemce služby využívajíc službu jako řidič vozidla poskytovatele služby je povinen vlastnit platný řidičský průkaz skupiny B s platností řidičského oprávnění nejméně po dobu dvou (2) let ke dni čerpání služby. Příjemce služby tímto bere na vědomí svou povinnost v den čerpání služby předložit pověřené osobě svůj platný řidičský průkaz skupiny B splňující podmínku dle předchozí věty. Bez předložení platného řidičského průkazu skupiny B splňující podmínku dle tohoto odstavce není poskytovatel služby povinen službu příjemci poskytnout. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé z neplatnosti nebo neúplnosti potřebného dokladu k čerpání služby, zejména za škodu vzniklou objednateli/příjemci nevyčerpáním služby do skončení doby platnosti Poukazu/Certifikátu.
 17. Příjemce služby mladší 15 let (typicky spolujezdec) má povinnost zajistit si pro poskytnutí služby doprovod osoby starší 18 let. Příjemce mladší 18 let, ale starší 15 let, má povinnost zajistit si souhlas svého zákonného zástupce a tento předložit v den čerpání služby pověřené osobě. V opačném případě nemá poskytovatel povinnost službu poskytnout. Pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak, platí, že doprovod musí službu taktéž objednat a uhradit.
 18. Příjemce služby tímto bere na vědomí, že v době čerpání služby nesmí být pod vlivem jakékoliv omamné či psychotropní látky (např. alkohol, drogy, aj.). Příjemce služby je povinen sám posoudit před čerpáním služby, zda je zdravotně způsobilý k bezpečnému zvládnutí vybrané služby. Veškeré služby se každý příjemce účastní výlučně na své vlastní riziko. Poskytovatel neodpovídá za případné zdravotní komplikace či újmu na zdraví při čerpání služby.
 19. Poskytovatel služby si tímto vyhrazuje možnost čerpání služby příjemcem v průběhu čerpání služby kdykoliv přerušit nebo ukončit s uvedením důvodu přerušení či ukončení poskytování služby.
 20. Objednatel/příjemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 21. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel služeb ohledně plateb prováděných na základě smlouvy objednateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu zašle poskytovatel služeb objednateli v elektronické podobě na email sdělený objednatelem při jeho objednávce.

Čl. IV.

Odstoupení od smlouvy

 1. Je-li objednatel spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku bez udání důvodu, nejedná-li se o případ uvedený v následujícím odstavci tohoto článku VOP. Odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce musí být poskytovateli služeb odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, a to elektronicky na Email. Objednal může použít pro odstoupení od smlouvy přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto VOP. Poskytovatel objednateli přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy elektronicky potvrdí a vrátí objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy, platbu, kterou od objednatele poskytovatel v souvislosti se smlouvou obdržel, a to na účet sdělený objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy a neuvede-li ho, na účet, ze kterého platbu objednatel provedl. V souvislosti s odstoupením od smlouvy objednateli nevznikají žádné náklady.
 2. Objednatel má možnost využít službu po dohodě s poskytovatelem služby i bezprostředně po uzavření smlouvy, resp. v následujících 14 dnech po uzavření smlouvy. V takovém případě objednatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby mu byla poskytnuta služba před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a v daném případě objednatel nemá právo na odstoupení od smlouvy (nemožnost odstoupit od smlouvy), což objednatel tímto bere na vědomí.
 3. Poskytovatel služeb je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy poskytovatel zašle elektronicky na email uvedený objednatelem v souvislosti s objednávkou, a to ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pakliže objednatel službu již uhradil, poskytovatel vrátí ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od objednatele na základě smlouvy přijal, a to na účet, ze kterého objednatel platbu provedl, neurčí-li objednatel zvlášť jiný účet. 

Čl. V.

Reklamace služby

 1. Poskytovatel služby se zavazuje poskytnout objednané služby ve sjednaném termínu, rozsahu a kvalitě dle uzavřené smlouvy a VOP, tzn. poskytovatel se zavazuje poskytnout službu s vlastnostmi, které si strany ujednaly a které odpovídají těmto VOP, a chybí-li ujednání, tak s vlastnostmi, které poskytovatel popsal u služby v rámci své propagace (např. reklama apod.).
 2. Nesplní-li poskytovatel povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy řádně a včas, může příjemce uplatnit své právo na reklamaci služby u poskytovatele. Reklamace musí být učiněna u poskytovatele elektronicky na Email poskytovatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne poskytnutí služby, nebo v případě, že poskytnutí služby neproběhlo, ode dne, kdy měla být služba poskytnuta. V reklamaci musí příjemce uvést veškeré skutečnosti, na základě kterých dovozuje, že poskytovatel nesplnil povinnosti z uzavřené smlouvy řádně a včas, a dále uvede volbu nápravy, tj. v případě nepodstatného porušení smlouvy (i) odstranění vady poskytované služby (např. dodání videa/fotografie z poskytnuté služby, které nebylo řádně dodáno), nebo (ii) přiměřená sleva z ceny služby, a v případě podstatného porušení smlouvy má objednatel právo rovněž na (iii) dodání nové služby ve sjednaném  rozsahu a kvalitě, nebo (iv) odstoupení od smlouvy. Volbu nápravy nemůže příjemce bez souhlasu poskytovatele měnit. V případě, že příjemce v reklamaci neuvede volbu nápravy, má právo pouze na nápravu pod body (i) a (ii). Přijetí reklamace poskytovatel bezodkladně příjemci elektronicky potvrdí. Reklamace je pro spotřebitele bezplatná.
 3. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. Poskytovatel reklamaci buď zamítne s uvedením odůvodnění tohoto zamítnutí, nebo reklamaci vyhoví. O vyřízení reklamace poskytovatel příjemce písemně vyrozumí (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma). Lhůtu pro vyřízení reklamace lze prodloužit pouze se souhlasem příjemce. Po uplynutí této lhůty má příjemce, který je spotřebitelem, právo na odstoupení od smlouvy nebo na slevu z ceny služby.
 4. Každý objednatel/příjemce služby, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s poskytovatelem služeb (tedy v případě, pokud se příjemce služby domnívá, že jej poskytovatel služeb poškodil nebo nedostál svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz nebo na následujícím odkazu: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

Čl. VI.

Ochrana a nakládání s osobními údaji 

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je poskytovatel služby. Identifikační a kontaktní údaje správce jsou uvedeny v čl. I. odst. 1 a 2 těchto VOP.
 2. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro potřeby plnění služeb, a to vše v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 3. Správce zpracovává osobní údaje objednatele/příjemce nezbytné pro splnění podmínek dojednaných v uzavřené smlouvě, zejména jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo. Objednatel/příjemce bere rovněž na vědomí, že správce zpracovává a nakládá s podobiznou příjemce/objednatele a jeho obrazovým a zvukovým záznamem získanými v souvislosti s poskytnutou službou.
 4. Příjemce má právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných osobních údajů či jejich doplnění, na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR, na přenositelnost údajů podle podmínek článku 20 GDPR, a vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku GDPR.
 5. Správce poskytne příjemci informaci na jeho žádost o přijatých opatřeních do 1 měsíce ode dne obdržení žádosti.
 6. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má příjemce právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.
 7. Objednatel/Příjemce služby souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo společností poskytovatele služeb na elektronickou adresu objednatele/příjemce služby a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem služeb na elektronickou adresu objednatele/příjemce služby.
 8. Příjemce bere tímto na vědomí, že poskytovatel je oprávněn poskytnout osobní údaje orgánům činným v trestním řízení nebo příslušnému správnímu úřadu v případě důvodného podezření, že způsob využívání poskytovaných služeb by mohl naplnit skutkovou podstatu trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu. 

Příloha: formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný ZDE

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.5.2020.